Logga in

Teknisk förvaltning

Med Nabo får du en personlig förvaltare som ser över och hanterar allt inom den tekniska förvaltningen. Din personliga kontakt håller er uppdaterade på vad som behöver göras och hur fastigheten mår – samt förser er med bra underlag när ni behöver fatta beslut. Du kan i princip bara luta dig tillbaka och känna dig trygg med att saker som myndighetskrav inte faller mellan stolarna. 

Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Få kontroll över fastighetens drifts- och underhållsbehov med teknisk förvaltning

God teknisk förvaltning i en brf kännetecknas av proaktivitet och systematiskt arbete gällande fastighetens övergripande underhållsbehov och förbättringspotential. 

Det kan dock vara svårt att veta vilka underhållsåtgärder som behöver genomföras och i vilken ordning de bör ske, så att man uppfyller alla myndighetskrav och krav på sin roll som styrelsemedlem i en bostadsrättförening. Där kommer en teknisk förvaltare in i bilden.

En teknisk förvaltare riktar sig till bostadsrättsföreningars styrelser som har ett behov av ett aktivt stöd i planeringen av fastighetens underhåll utifrån ett långsiktigt perspektiv. Kanske står ni inför en stor renovering eller ombyggnad? Eller är det dags för stambyte och ni behöver hjälp med offerthantering och upphandling med entreprenörer? En teknisk förvaltare har bred kunskap och kan hjälpa till i samband med upphandling, projektledning och även agera stöd vid hantering av eventuella skadeärenden. Den tekniska förvaltaren blir en trygghet som ser till att inga krav faller mellan stolarna, och att fastighetsvärdet skyddas.

Vad ingår i teknisk förvaltning av en brf?

Kort sagt innebär teknisk förvaltning i en brf avlastning av det ansvar som styrelsen har för underhållet av sina fastigheter. Sammanfattningsvis ingår följande i teknisk förvaltning: 

 • Uppföljning av underhållsplan
 • Förvaltarmöten där man redogör för underhållsarbetet
 • Årlig tillsyn: besiktning och uppdatering av underhållsplan
 • Förvaltarmöte: Underhållsprogram och kostnadsbudget för nästa år

Underhållsplan - uppföljning

 En underhållsplan i en brf är ett tekniskt och ekonomiskt styrmedel över kommande underhåll i fastigheten under en 50-årsperiod. Om ni i föreningen har en underhållsplan kan er tekniska fastighetsförvaltare även ansvara för att hålla den uppdaterad och att den följs upp.

Förvaltarmöten

Förvaltarmöten är tillfällen där förvaltaren träffar styrelsen, eller utsedd teknikansvarig i styrelsen, för att gå igenom vad som görs, skall göras samt har gjorts i fastigheten under den senaste perioden. Under dessa möten presenterar förvaltaren information som är av vikt för styrelsen. Det blir ett tillfälle för styrelsen där de helt enkelt bereds nödvändig info om förvaltningsuppdraget.

Årlig tillsyn

Årlig tillsyn, även kallat underhållssyn, är ett tillfälle där styrelsen, tillsammans med ansvarig fastighetsförvaltare, ser över beståndet kopplat till nuläge samt befintlig underhållsplan. Synen ligger sedan till grund för kommande uppdatering av underhållsplan.

Vad innebär teknisk administrativ förvaltning?

Förutom ovanstående tekniska förvaltning kan extra administrativa förvaltningstjänster beställas för att ytterligare underlätta styrelsens arbete, eftersom det även tillkommer en hel del administrativt arbete inom teknisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Det krävs såväl teknisk som juridisk kunskap för att det ska vara möjligt att driva förvaltningen i enlighet med rådande lagar och förordningar. Det kan handla om allt från upphandlingar av fastighetens drift, till kontroll och uppföljning av löpande drift och pågående projekt. Teknisk administrativ förvaltning inkluderar även rapportering till myndigheter, skadereglering och att avgöra vilka fel och brister som ska åtgärdas på kort eller lång sikt.

Upphandlingar

En teknisk förvaltare kan upprätta förfrågningsunderlag, ta fram entreprenadhandlingar och genomföra anbudsjämförelser, dvs. fungera som en oberoende expertrådgivare mot styrelsen.

Teknisk projektledning

Vid upphandlingar, entreprenader och renoveringsprojekt kan en teknisk förvaltare ta på sig rollen som föreningens beställarombud.

Skadehantering

Teknisk förvaltning i en brf handlar även om hantering och administration av skadeärenden och samtliga kontakter med inblandade aktörer såsom försäkringsbolag och entreprenörer.

Myndighetskrav

Flera myndigheter ställer krav på fastighetsägare och krav kan tillkomma eller ändras från år till år. Det kan handla om rapportering av radonnivåer, energiförbrukning, ventilationskontroller/luftkvalité, hissbesiktningar eller kontroll av slutna tryckkärl som ska skötas inom föreskrivna intervaller. En teknisk förvaltare har den nödvändiga helhetssynen och ser till så att föreningen inte missar att leva upp till ett krav från en myndighet.

Hur går teknisk förvaltning av en brf till?

Att ta fram en underhållsplan är centralt när man påbörjar ett strukturerat och proaktivt underhållsarbete. En teknisk förvaltare går igenom fastigheten på plats och samlar in information om bland annat utförda underhållsåtgärder, myndighetsbesiktningar och byggnadsfakta. Sedan sammanställs en underhållsplan i vilken fastighetens status och planerade åtgärder tydligt framkommer. Därefter presenteras detta för bostadsrättsföreningens styrelse. Underhållsplanen lägger grunden till all planering och budgetering av fastighetens tekniska underhåll. För att den ska fylla sin funktion på ett bra sätt ska den hållas uppdaterad och aktuell. Det kan en teknisk förvaltare hjälpa till med.

Efter att en underhållsplan har upprättats följer löpande planering av projekt i enlighet med planen. En gång per år genomförs en övergripande tillsyn av byggnader och mark i syfte att uppdaga och rapportera underhållsbehov eller eventuella säkerhetsbrister. Ytterligare förvaltarmöten planeras också in årligen där den tekniska förvaltaren redogör för hur samarbetet fortskrider. Vanligtvist tas följande upp:

 • Aktuella underhållsbehov
 • Åtgärdsförslag
 • Uppdatering av underhållsplan
 • Eventuella skadeärenden
 • Eventuella pågående projekt

I samband med att underhållsplanen uppdateras så upprättas även ett underhållsprogram för följande år. Till underhållsprogrammet sammanställs kostnadsuppskattningar baserade på de underhållsbehov eller förbättringsåtgärder som uppdagats i den årliga tillsynen. Detta ligger till grund för det kommande budgetarbetet.

Vad är skillnaden mellan fastighetsskötsel och teknisk förvaltning?

Skillnaden mellan fastighetsskötsel och teknisk förvaltning i en brf handlar om att en teknisk förvaltare tar proaktivt ansvar för en fastighets framtida underhåll och förbättringspotential. En teknisk förvaltare hjälper bostadsrättsföreningar att bibehålla kontroll över fastigheten så att inga akuta problem eller utgifter dyker upp. Fastighetsskötsel å andra sidan är mer inriktad på löpande tillsyn och snabb hantering av smärre fel, dvs den dagliga driften.

Med teknisk förvaltning i en brf ligger ni steget före

Problem med tekniska system som rörstammar, el, värme och ventilation kan skapa stora bekymmer för de boende i en fastighet och kosta stora belopp att åtgärda. Ett alternativ för att minska risken för otrevliga överraskningar är att anlita Nabo för teknisk förvaltning i en bostadsrättsförening. Våra förvaltare arbetar proaktivt och rapporterar till styrelsen så att de hela tiden har koll på ungefär när det är dags att genomföra större projekt inom underhåll och ungefär vad det kommer att kosta. Teknisk förvaltning i en brf innebär också att styrelsen kan få råd kring förbättringar som är möjliga att göra för att en fastighet ska bli så bra som den kan bli.

Välj Nabo för teknisk förvaltning i en bostadsrättsförening

Väl genomförd teknisk förvaltning i en brf säkrar att viktiga system fungerar som de ska och att stora investeringar i underhåll och förbättringar genomförs med hjälp av en sakkunnig person. En teknisk förvaltare från Nabo har mycket god insikt i föreningens förutsättningar och vet vilka hänsynstaganden som måste göras utifrån den aktuella fastigheten.

Teknisk förvaltning med Nabo
Komplett förvaltning enligt AFF*
 • Personlig förvaltning med dedikerad kontaktperson
 • Fastighetsskötsel med löpande rondering och tillsyn
 • Hantering av planerat underhåll
 • Skadehantering och löpande underhållsåtgärder
 • Stöd vid myndighetsbesiktningar och upphandlingar

*AFF står för Avtal för Fastighetsförvaltning och är ett standardiserat format/mall för
förvaltningsavtal.

Smarta digitala lösningar
 • Digital underhållsplan för kommande 50-årsperiod med årlig licens
 • Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut
 • Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt
 • Skadeärenden med regelbunden uppdatering av förvaltaren
 • Tillgång till upphandlingsdokument och byggmötesprotokoll
Utbildningar och kompetensutveckling
 • Grundläggande utbildningar om fastighetens teknik och underhåll
 • Fördjupande webinar inom ämnen såsom myndighetskrav, underhållsplan, SBA med mera
 • Nyhetsuppdateringar med aktuell information för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
Få en prisindikation

Därför ska du välja Nabo

Thumb team
Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Thumb time
Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Thumb longterm
Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Så tycker kunderna

Jag kan göra mycket själv i portal

"Vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten."
Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

Tillmötesgående och tillgängliga

"Vi hade stort behov av stöd vid ombildningen vilket vi fick av Nabo. Våra kontaktpersoner har alltid varit väl insatta i vår situation – kunniga, tillmötesgående och tillgängliga."
Marianne, Pensionär: Alphyddans ros, Stockholm

Tillmötesgående och serviceinriktade

"Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade."
Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Sthlm

Snabba svar i portalen

Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Vi får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.
Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

"Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som erbjuds. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare."
Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

Kunskap och erfarenhet

"Det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss."
Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

System som alltid har fungerat

"Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat."
Dick Kjellberg: Smeden 2, Stockholm

Kundplattformen är riktigt bra

"Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf"
Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

Snabb service oavsett fråga

Vi får ett helhetspaket med Nabo som vi inte får någon annanstans - en bra plattform där man har struktur, i kombination med att vi får tillgång till kunskap och snabb service oavsett fråga.
Robert Svensson, Gymnasielärare: Sjöpärlan, Stockholm

Utmärkt och snabb konversation

"Vi har en utmärkt och snabb konversation med förvaltare och fastighetsskötare."
Mats, VD: Hasselholmen, Stockholm
Få en prisindikation
Upptäck fler tjänster inom teknisk förvaltning
Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten. Läs mer

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister. Läs mer

Drift och optimering

Få tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering och effektivisering av energiförbrukning. Läs mer

Projektledning

Få en erfaren projektledare till stambyten, påbyggnader eller andra renoveringar i fastigheten. Nabos projektledare hjälper dig driva projektet från start till slut. Läs mer

Underhållsplan

Få överblick av kommande kostnader och se till att myndighetskrav uppfylls. Med Nabo får du upprättad underhållsplan för kommande 50 år. Läs mer

Utvalda leverantörer

Med Nabo får du kvalitetssäkrade leverantörer för alla typer av arbeten i fastigheten. Våra leverantörer är väl utvalda så att du garanteras rätt villkor och ett marknadsmässigt pris. Lär mer

Serviceavtal för tvättstugan

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll. Läs mer

Energideklaration

Nabo hjälper dig upprätta en energideklaration i din brf eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. Läs mer

Kostnadsfria webinar

Upptäck kostnadsfria webinar om fastighetens teknik och underhåll från Nabos experter. Upptäck webinar.

Energirapport

Ska din bostadsrättsförening se över elanvändningen? Nabo kan hjälpa er att kartlägga er genomsnittliga energianvändning och ge er rekommendationer om hur ni kan effektivisera för att spara pengar. Läs mer

Elsäkerhetsföreskrifter

Nabo kan hjälpa er så att ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd uppfyller alla krav för elsäkerhetsföreskrifter. Vi genomför en inventering av befintlig elanläggning, utför en riskbedömning, ger förslag på åtgärder och periodiska kontroller av elinstallationer. Läs mer

Elavtal med Fortum

Portföljförvaltning och hjälp med elinköp för dig som är Nabo-kund och vill sänka dina elkostnader. I vårt samarbete med Fortum får du ett smart och tryggt elavtal skräddarsytt för fastigheter och bostadsrättsföreningar. Läs mer

Möt våra medarbetare
Joel, teknisk förvaltare
Anne, fastighetstekniker
Katarina, Janne och Mathias, fastighetsteamet hos en av våra föreningar
Begär offert
Populära sökningar
I stolt samarbete med Fortum

Smart & tryggt elavtal för dig som kund hos Nabo

SÄNK DIN FASTIGHETS ELKOSTNADER
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies